Welke bijstand biedt de reisbijstandverzekering aan personen?

De geografische reikwijdte van die waarborgen kan variëren naargelang van het soort contract dat men sluit. Sommige prestaties kunnen gedekt zijn zowel in België als in het buitenland, andere alleen maar in het buitenland.

Wat waarborgt de medische bijstandsverzekering?

Voorbeelden :

In België kan uw bijstandverlener u voor u op reis vertrekt doeltreffend helpen door u gezondheids- of welzijnsinformatie te verstrekken. Wanneer zich tijdens een reis een geval van ziekte of een ongeval voordoet kan hij eveneens thuis bijstand verlenen tijdens en na een hospitalisatieperiode (hulp bij huishoudelijke taken, kinderopvang voor kinderen onder de zestien jaar, …).

In het buitenland biedt de bijstandverlener naast een uitgebreide medische bijstand zeer vaak bovenop de terugbetalingen van de sociale zekerheid de garantie op terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische kosten, net als de medische kosten voor nabehandeling in België van in het buitenland gedekte zorgen.

Naargelang van uw dekkingen, kan de bijstandverlener eveneens :

 • in sommige gevallen de hospitalisatiekosten voorschieten
 • de opsporings- en reddingskosten betalen (bijvoorbeeld op een skipiste)
 • zorgen voor het bezoek van een verwante bij een verlengde ziekenhuisopname
 • de andere verzekerden en in het bijzonder de kinderen ten laste nemen (repatriëring, begeleiding, …)
 • repatriëren bij overlijden
 • de vervroegde terugkeer organiseren in geval van hospitalisatie of overlijden van een verwante of in geval van ernstige schade aan de woning
 • in geval van wijziging van de retourdatum, tussenkomen in de bijkomende transportkosten voor de retour en in de eventuele kosten voor verlenging van verblijf
 • brillen, prothesen of geneesmiddelen opsturen ter plaatse indien die niet beschikbaar zijn in het vakantieoord
 • vervoerbewijzen, belangrijke reisdocumenten of bagage in geval van diefstal of verlies ter plaatse sturen
 • zorgen voor de repatriëring van het voertuig van de verzekerde door een vervangingschauffeur
 • bijstand aan huisdieren verlenen

Wanneer moet men een reisbijstandsverzekering sluiten?

Het spreekt voor zich dat een reisbijstandsverzekering vóór de reis moet gesloten worden. De bijstand is over het algemeen verworven vanaf de dag na de contractsluiting. Men kan dus een bijstandsovereenkomst sluiten en zijn gezin correct beschermen tot de dag voor het vertrek op reis.

Wie is verzekerd door uw reisverzekeringsovereenkomst?

De dekking bijstand van jaarcontracten kan uitgebreid worden tot alle leden van een gezin die onder hetzelfde dak wonen (en bij uitbreiding tot op hun kot gedomicilieerde studenten en tot kinderen die gedomicilieerd zijn bij de andere ouder in geval van scheiding). De naam van de verzekerde personen en de nummerplaat van de verzekerde voertuigen worden dan vermeld in uw verzekeringsovereenkomst. Controleer die informatie goed vóór u op reis vertrekt.

Wat dekt de annuleringsverzekering ?

De annuleringsverzekering dekt het financiële verlies dat u en uw gezin zouden lijden omdat u een geplande reis niet kan maken. Ze kan ook voorzien in de terugbetaling van uw niet opgebruikte vakantiedagen in geval van onderbreking van de reis.

Naargelang van de verzekeringsdekking die u kiest, kan de onmogelijkheid om een geplande reis te wijten zijn aan verschillende redenen: medische (ziektes, ongevallen, overlijden, transplantaties, complicaties tijdens de zwangerschap), familiale (scheiding), professionele (economisch ontslag, nieuw contract van onbepaalde duur, intrekken van reeds toegekend verlof), materieel (materiële schade aan de woning, aan de tweede verblijfplaats, aan beroepslokalen) administratieve (oproeping voor een militaire of humanitaire opdracht, voor de adoptie van een kind of als getuige of jurylid bij een rechtbank), overheidsgebonden (bijvoorbeeld weigering van een visum) of andere (herkansingsexamen, vertraging bij inscheping ten gevolge van een panne of een ongeval, annulering door uw reisgezel).

De medische redenen waardoor de verzekerde zijn reis niet kan maken, kunnen betrekking hebben op de verzekerde zelf, maar ook op andere personen die de verzekerde niet vergezellen tijdens de reis: de echtgenoot, de ouders of aanverwanten en met inbegrip van aanverwanten in de tweede graad net als de persoon bij wie de verzekerde gratis ging verblijven in het buitenland.

Wat waarborgt de bagageverzekering ?

Deze verzekering kan alleen maar de verzekerde of eveneens zijn hele gezin dekken in geval van diefstal met braak, gewone diefstal of beroving, beschadiging of vernieling van bagage en verdwijning en laattijdige aflevering van de bagage door een transportbedrijf. De waarborg heeft betrekking op elk voorwerp, eigendom van de verzekerde, dat hij voor zijn persoonlijk gebruik tijdens de reis meeneemt, of dat hij tijdens de reis aankoopt om het mee naar huis te nemen.

Voor de waarborg diefstal of beroving moeten de waardevoorwerpen soms aangegeven zijn om gedekt te zijn en er zijn sowieso bijzondere beperkingen (fototoestellen, juwelen, camera's, fietsen, ski's, surfplanken, correctiebrillen, …). Geldwaarden zijn ook slechts gedekt onder bepaalde beperkingen. De dekking kan uitgebreid worden tot blokkerings- en toekenningskosten van een nieuwe kredietkaart en tot kosten voor het opnieuw bekomen van officiële documenten (paspoort, rijbewijs, enz.).

In geval van laattijdige aflevering van de bagage onderneemt de verzekeraar de nodige stappen en houdt hij contact met de luchtvaartmaatschappij en/of het transportbedrijf tot de teruggave van uw bagage. Voor die periode kan in een forfaitaire tussenkomst voorzien zijn voor dringende aankopen in het land van bestemming. De verzekeraar kan u eveneens een koffer toezenden met persoonlijke spullen ter vervanging.Het verlies is alleen gedekt terwijl de bagage onder de verantwoordelijkheid van het transportbedrijf valt: als u uw bagage vergeet op het perron, komt de verzekering niet tussen. Als u daarentegen uw bagage registreert en u ze niet terugvindt wanneer u van het vliegtuig stapt omdat de luchtvaartmaatschappij ze verloren is, dan komt de verzekering tussen.

Bron: Assuralia

Stel een vraag
1000 characters left
Add files