Pensioen

Vaak gebruikte woorden in uw levensverzekeringscontract

Begunstigde

Degene die in een verzekeringscontract is genoemd als gerechtigde tot het in ontvangst nemen van het verzekerde bedrag. Dit kan de verzekeringnemer zijn, maar ook een derde, die hiertoe door de verzekeringnemer is aangewezen.

Bloedverwanten tot de eerste, tweede,… graad

De mate van verwantschap tussen familieleden wordt uitgedrukt in graden. De graad van verwantschap wordt bepaald door de stappen te tellen die u in een stamboom moet doorlopen om van de ene bloedverwant bij de andere te komen. vb. Uw ouders zijn bloedverwanten tot de eerste graad, uw broers en/of zussen zijn bloedverwanten tot de tweede graad, de kinderen van uw broers en/of zussen zijn bloedverwanten tot de derde graad,…

Deposito- en consignatiekas (verkort Depositokas)

Een dienst die deel uitmaakt van de administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën, en die de slapende tegoeden beheert, en onder bepaalde voorwaarden uitbetaalt.

Derde pensioenpijler

Een extra-wettelijke pensioenvoorziening via individueel pensioensparen bij de bank of verzekeraar, en via langetermijnsparen bij de verzekeraar, waarvoor belastingplichtigen een fiscaal voordeel kunnen genieten.

Eerste pensioenpijler

Het wettelijke pensioen uitbetaald door de overheid, en gefinancierd via de sociale bijdragen op lonen.

Gemengde levensverzekeringen

Levensverzekeringen die zowel in het geval van overlijden vóór een bepaald tijdstip als bij leven op een bepaald ogenblik voorzien in een verzekerd bedrag.

Generiek

De persoon is enkel naar de soort bepaald, en niet bij naam genoemd, vb. ‘mijn kinderen’, ‘mijn ouders’, ‘mijn partner’,…in plaats van ‘Jan’, ‘An en Peter, ….

Indexeren

Een systeem van waardeaanpassing aan de algemene prijsontwikkelingen.

Kruispuntbank

Een openbare instelling die onder de vorm van een geautomatiseerde databank instaat voor coördinatie en gegevensverstrekking binnen de sociale sector.

Levensverzekeringscontract

Een persoonsverzekering tot uitkering van een vast bedrag, waarbij het zich voordoen van het verzekerde voorval alleen afhankelijk is van de menselijke levensduur.

Nominatief

De persoon is bij naam genoemd

Renteverzekeringen

De renteverzekering verschilt van de kapitaalverzekering, omdat deze verzekering op regelmatige tijdstippen een vooraf bepaald bedrag uitkeert, in plaats van éénmalig een bepaald kapitaal.

Rijksregister

Een databank die, overeenkomstig de bepalingen van de wet, instaat voor het opnemen, het opslaan, en het mededelen van informatiegegevens betreffende de identificatie van natuurlijke personen.

Riziv

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is een federale instelling die de sociale bijdrage van werkgevers en werknemers int. Deze sociale bijdragen worden nadien ondermeer gebruikt voor de financiering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, die wordt beheerd door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Daarnaast financieren de sociale bijdragen ook de ouderdoms- en overlevingspensioenen, de kinderbijslag, het Fonds voor arbeidsongevallen, de werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen en het Fonds voor beroepsziekten.

Schuldsaldoverzekering

Een levensverzekering die de terugbetaling garandeert van het kapitaal dat overeenstemt met (een deel van) het nog af te lossen bedrag van uw lening, wanneer u overlijdt vóór de vervaldag van het contract. Uw schuld wordt volledig of gedeeltelijk vereffend door de verzekeringsonderneming.

Slapende tegoeden / slapende contracten

Een verzekeringscontract wordt slapend als er geen tussenkomst van de begunstigde geweest is binnen de 6 maanden nadat de verzekeringsonderneming kennis gekregen heeft dat het risico zich heeft voorgedaan.

Tak 21

Tak 21 groepeert de levensverzekeringen met een kapitaalsgarantie en een gewaarborgd rendement.

Tak 23

Deze tak groepeert de levensverzekeringen verbonden aan één of meer beleggingsfondsen.

Tweede pensioenpijler

De extrawettelijke pensioenvoorzieningen op initiatief van de werkgever of het paritair comité waaronder men valt, of de extrawettelijke pensioenvoorziening naar aanleiding van de beroepsactiviteit die men uitoefent (vb. groepsverzekeringen, bedrijfsleiderverzekeringen, individuele pensioentoezeggingen, RIZIV-contracten, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, ..).

Verzekerde

Degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft.

Verzekerd bedrag / verzekerde prestatie

De prestatie die de verzekeringsonderneming dient uit te betalen indien het verzekerde risico zich voordoet.

Verzekeringnemer

De persoon die het verzekeringscontract afsluit bij de verzekeraar. Deze persoon kan al dan niet dezelfde persoon zijn als de verzekerde en/of de begunstigde.

Vierde pijler

Het individueel (pensioen)sparen bij een bank of verzekeraar, zonder fiscaal voordeel op de betaalde premies.

Bron: Assuralia

Stel een vraag
1000 characters left
Add files