Aansprakelijkheid

Wat is de familiale BA-verzekering?

De familiale BA-verzekering (BA staat voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid), beter gekend als de familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen. Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht. Deze verzekering dekt de schade die door u - of door personen die bij u inwonen veroorzaakt werd maar ook door uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie, of door uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.

Als bescherming van uw vermogen is ze een absolute "must" voor iedereen, met of zonder kinderen!

Wanneer bent u burgerlijk aansprakelijk?

U bent burgerlijk aansprakelijk voor aan een derde veroorzaakte schade wanneer die schade het gevolg is van een al dan niet opzettelijke fout. Die fout kan het gevolg zijn van een daad maar ook van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Een fout, hoe miniem ook, maakt u burgerlijk aansprakelijk. Om na te gaan of iemand een fout heeft begaan, moet men zijn handeling vergelijken met het typegedrag van de "goede huisvader" indien die in dezelfde omstandigheden zou verkeren. Er is sprake van een fout wanneer, in een identieke situatie, een normaal voorzichtig en toegewijd persoon niet als dusdanig zou gehandeld hebben.

Waarom is de familiale BA-verzekering nuttig?

Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van uw vermogen tegen de financiële gevolgen van uw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die uw aansprakelijkheid in het geding brengen. Als u burgerlijk aansprakelijk bent, bent u verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door uw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt dan dat u met heel uw vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding.

Wettelijk bent u niet alleen aansprakelijk voor uw eigen fouten, maar ook voor die van uw kinderen, voor de schade veroorzaakt door uw dieren, uw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan u eigenaar bent. Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd. Wanneer u er niet voor verzekerd bent, kan u dat veel geld kosten. De familiale BA-verzekering mag in België dan wel niet verplicht zijn, toch is ze onontbeerlijk aangezien ze de derde vergoedt wanneer u effectief aansprakelijk bent voor een schadegeval. Ze zal ook uw belangen verdedigen en, in geval van conflict over de erkenning van uw aansprakelijkheid, zal ze ook de kosten en erelonen voor uw verdediging betalen.

De familiale BA moet in uw portefeuille met basisverzekeringen zitten zodra u niet meer gedekt bent door de verzekeringspolis van uw ouders (d.w.z. wanneer u elders dan bij hen gedomicilieerd bent). Wacht niet tot u kinderen hebt om een familiale BA-polis te sluiten want ook volwassenen kunnen een ongeval veroorzaken! Als u wenst dat de verzekeraar u ook helpt om schadevergoeding te krijgen van een derde wanneer die u schade berokkent die valt onder de familiale BA-verzekering, kan u de polis uitbreiden met een luik "rechtsbijstand".

Waarom een burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering (BA) als onderneming?

Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft, blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijkheid kan gesteld worden steeds reëel aanwezig, ongeacht of die incidenten veroorzaakt zijn door bedrijfsgoederen dan wel personen die voor de onderneming werken. 

Een simpele vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan schade toebrengen aan derden, klanten of leveranciers. Hetzelfde geldt voor geleverde werkzaamheden of goederen,  gebreken aan de lokalen, het werken met bouwmachines,... Die gevolgen zijn vaak beperkt, maar soms kunnen ze het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Wanneer de onderneming aansprakelijk is voor de schade, dan dient ze de het (de) slachtoffer(s) immers te vergoeden. Een onderneming  kan dus in nogal wat situaties aansprakelijk gesteld worden.

En dan komen de BA-verzekeringen tussenbeide. Ze beschermen het vermogen van de onderneming tegen schadeclaims van slachtoffers. Ze vrijwaren ondernemingen tegen de materiële, lichamelijke of immateriële schade die ze zouden kunnen toebrengen aan derden tijdens de uitbating  of de uitvoering van met hun activiteiten verbonden taken. BA-verzekeringen dekken zowel de onderneming, het personeel, de gebouwen als de producten of de diensten ervan.  Het kan ook gaan om schade die optreedt na de levering van goederen of diensten.

Bron: Assuralia

Stel een vraag
1000 characters left
Add files